Over Stichting OMP

St. Omgaan met Pesten is een professionele organisatie die zich richt op het voorkomen en bestrijden van pesten door het leveren van maatwerkprojecten, opleiden van trainers met waarborging van deskundigheid en het sociaal weerbaar maken van pestslachtoffers.

Missie

Stichting Omgaan met Pesten erkent dat pesten als maatschappelijk probleem bestaat. Zij spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief) of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Geschiedenis

De Stichting Omgaan met Pesten is in 2004 opgericht door een groep mensen rondom initiatiefneemster Dieta Uyterlinde. Deze groep, onder wie onder meer Mirelle Valentijn, wilde het gedachtegoed en de trainingen van Dieta Uyterlinde behouden en verspreiden. Wat begon als training Omgaan met Pesten is nu de succesvolle Sta Sterk training. Inmiddels is de groep, die met circa 10 personen begon, uitgegroeid tot een groep van zo’n 100 betrokkenen. Alle diensten en producten van de stichting worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten.

Stichting Omgaan met Pesten ziet pesten als een groepsprobleem: waar groepen samenkomen kan pestgedrag ontstaan. In onze visie kunnen diverse betrokkenen vanuit hun eigen positie handelen om pesten te bestrijden. Daarom pakt de stichting pesten aan door:

  • het opleiden van trainers,
  • het opleiden en ondersteunen van anti-pestcoördinatoren,
  • deskundigheidsbevordering van beleidsmakers en beroepskrachten,
  • het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen en oplossen van pesten,
  • het versterken van sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren.

Bij onze aanpak hanteren wij een aantal kernwaarden. Deze vormen de leidraad voor onze trainingen en workshops.

  • Empathie: wij kunnen ons goed inleven in mensen die met pesten te maken hebben of krijgen, of dat nu gaat om slachtoffers van pesten, pesters, ouders of beroepskrachten.
  • Integriteit: wij gaan op integere, respectvolle en eerlijke wijze met elkaar, onze klanten en onze relaties om.
  • Kennis van zaken/deskundigheid: wij hebben jarenlang kennis opgedaan om pesten zo goed mogelijk te voorkomen en bestrijden.
  • Ervaring: wij hebben ruime ervaring in het omgaan met pesten, zodat wij het probleem in al zijn verschijningsvormen kunnen aanpakken.
  • Effectief: onze Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Onze anti-pestprojecten Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar staan in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In de projecten die wij op scholen draaien, gebruiken wij de laatste wetenschappelijke inzichten.

De Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat inhoudt dat u belastingvoordeel ontvangt wanneer u ons financieel steunt.