Cursus anti-pestcoördinator

Tweedaagse cursus anti-pestcoördinator

(vijf dagdelen)

 

Naar een zo pestvrij mogelijke school!

 

De cursus is iets voor uw school als u:

 • pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen,
 • uw leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen,
 • nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat,
 • wilt voldoen aan de per 1 augustus 2015 ingestelde eisen, waarbij de aanpak van pesten op scholen door wettelijke kaders omgeven wordt.
 • klaar wilt zijn voor de onderwijsinspectie die vanaf 1 augustus 2016 deze wet meeneemt in haar inspecties van scholen

 

Validatie Registerleraar

Registerleraar heeft deze cursus gevalideerd en registerpunten toegekend

Waarom een cursus anti-pestcoördinator?

Pesten komt veel voor en kent veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 15% van de basisschoolleerlingen en 5 tot 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer is van pesten. De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren.

Scholen kunnen pesten nog beter bestrijden dan zij nu al doen: door pesten beter te signaleren en effectiever te handelen. Dat is ook de reden dat staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met de Kinderombudsman, heeft besloten een Anti-pestwet in te voeren.

De Wet Sociale Veiligheid op school

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht een anti-pestcoördinator in huis te hebben. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden.

Enkele kernpunten uit deze Anti-pestwet zijn dat iedere school:

– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de sociale veiligheid van leerlingen op school moet monitoren,
– dient te zorgen voor een of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’ en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

Voor wie

De cursus anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals binnen het primair en voortgezet onderwijs o.a.: vertrouwenspersonen, docenten, leerkrachten, mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel van de cursus

Na deze cursus:

 • bent u in staat om pesten beter te signaleren,
 • handelt u adequaat bij (digitaal) pesten,
 • kunt u effectieve, preventieve activiteiten uitvoeren,
 • heeft u handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren,
 • ondersteunt en adviseert u collega’s bij actuele pestsituaties,
 • voert u resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers,
 • heeft u een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator,
 • heeft u kennis gemaakt met anti-pestprogramma’s,
 • kent u de juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen,
 • kunt u het huidige pestprotocol van uw school actualiseren en implementeren.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen tijdens de tweedaagse cursus anti-pestcoördinator aan bod:

 • rol en taken van een antipestcoordinator
 • de verschillen tussen pesten/plagen/ruzie
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pesten en vormen van pestgedrag
 • pesten is een groepsprobleem: welke rollen worden onderscheiden? hoe werkt deze groepsdynamiek? hoe kun je rollen signaleren? wat zijn kwetsbare doelgroepen?
 • monitoring van en preventieve activiteiten tegen pesten
 • oriënteren op anti-pestprogramma’s
 • effectief handelen bij pesten
 • digitaal pesten
 • gespreksvoering met diverse betrokkenen (denk aan o.a. adviesgesprekken met collega’s, omgaan met reacties van collega’s, slechtnieuwsgesprekken met ouders, gesprekken met slachtoffers, pesters, andere betrokken kinderen en rollen, bemiddelingsgesprek)
 • juridische zaken
 • het pestprotocol, actualisatie en implementatie

We sluiten de cursus af met de aanzet voor een plan van aanpak als anti-pestcoördinator voor de eigen schoolpraktijk.

In deze interactieve cursus wordt o.a. gewerkt met presentaties, discussies, videofragmenten, casuïstiek, opdrachten en oefeningen.

                                    

Locatie en kosten

De cursussen worden gegeven in Driebergen. De eerstvolgende cursus APC wordt gegeven op 2 & 3 oktober 2018.

De cursus vindt plaats op onze vertrouwde opleidingslocatie in Driebergen op:

 • Dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019 in Driebergen (nog enkele plaatsen vrij)
 • Dinsdag 2 en woensdag 3 april 2019 in Driebergen

De kosten voor een cursus van vijf dagdelen, begeleid door twee docenten per groep, bedragen € 1.075,–. Dit is inclusief btw, hand-outs, het boek ‘Omgaan met Pesten’ van Margo Henderson, koffie/thee, lunch, diner, overnachting en ontbijt.

NIEUW! Cursus anti-pestcoördinator in Zeeland

op donderdag 21 & vrijdag 22 maart ‘19

Het kenniscentrum Omgaan met Pesten is benaderd voor het opzetten van een cursus antipest-coördinator in samenwerking met Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) en de 3 L Academie.

Vijftien Zeeuwse schoolbesturen zijn met zo’n 1800 personeelsleden lid van de 3L Academie en maken gebruik de nascholing voor professionals in het basisonderwijs die 3L Academie biedt. Aanmelden voor aangesloten scholen kan via:Aanbod cursus anti-pestcoördinator 3L Academie

Deze scholing wordt ook opengesteld voor deelnemers die zich via het Kenniscentrum aanmelden en geen lid zijn van de 3L Academie. De locatie wordt naar verwachting eind september bepaald op basis van de aanmeldingen.

Inspiratie & verdiepingsdag woensdag 28 november

voor anti-pestcoördinatoren in Driebergen

Thema: ‘thuiszitten door pesten’

Naast onze tweedaagse cursus organiseren wij ook inspiratie en verdiepingsdagen, waar je anti-pestcoördinatoren kunt ontmoeten uit het hele land.

Nog een paar dagen met korting!

De korting  voor deze inspiratie en verdiepingsdag geld tot 17 november. Als je je voor deze datum aanmeldt kun je het programma van 14.30 – 19.30 volgen voor 210,00 i.p.v. 275,00.

Programma inspiratie & verdiepingsdag woensdag 28 november:

14.30    Inloop & ontvangst met koffie & thee

15.00    Presentatie actuele ontwikkelingen en nieuwe kennis rond Sociale Veiligheid & onderzoek

15.30    Thuiszitten door pesten voorkomen en thuiszitters weer terug begeleiden naar school

16.30    Miniworkshop uit anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ met aandacht voor de impact van

Buitensluiten (waar – dreigend – thuiszitters meer mee te maken krijgen)

 17.00   Pauze met snack

17.30    Gespreksvoering & casuïstiek met aandacht voor de invloed van media voor thuiszitters

19.30    Einde

Kijk voor meer informatie over deze cursus in onze agenda cursus ‘thuiszitten door pesten’

Belangstelling voor onze tweedaagse cursus

en of de inspiratie & verdiepingsdag?

Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 0297-274605

Soms komt de uitgebreide cursusgids na aanvraag in de ‘spam’ terecht. Wanneer u denkt niets te hebben ontvangen in reactie op u aanvraag, raden wij u aan in uw ‘spam’ te kijken.

stuur mij de gids