Cursus anti-pestcoördinator

Tweedaagse cursus anti-pestcoördinator

(vijf dagdelen)

 

Naar een zo pestvrij mogelijke school!

 

De cursus is iets voor uw school als u:

 • pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen,
 • uw leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen,
 • nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat,
 • wilt voldoen aan de per 1 augustus 2015 ingestelde eisen, waarbij de aanpak van pesten op scholen door wettelijke kaders omgeven wordt.
 • klaar wilt zijn voor de onderwijsinspectie die vanaf 1 augustus 2016 deze wet meeneemt in haar inspecties van scholen

 

Validatie Registerleraar

Registerleraar heeft deze cursus gevalideerd en registerpunten toegekend

Waarom een cursus anti-pestcoördinator?

Pesten komt veel voor en kent veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 15% van de basisschoolleerlingen en 5 tot 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer is van pesten. De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren.

Scholen kunnen pesten nog beter bestrijden dan zij nu al doen: door pesten beter te signaleren en effectiever te handelen. Dat is ook de reden dat staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met de Kinderombudsman, heeft besloten een Anti-pestwet in te voeren.

De Wet Sociale Veiligheid op school

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht een anti-pestcoördinator in huis te hebben. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden.

Enkele kernpunten uit deze Anti-pestwet zijn dat iedere school:

– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de sociale veiligheid van leerlingen op school moet monitoren,
– dient te zorgen voor een of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’ en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

Voor wie

De cursus anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals binnen het primair en voortgezet onderwijs: vertrouwenspersonen, docenten, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel van de cursus

Na deze cursus:

 • bent u in staat om pesten beter te signaleren,
 • handelt u adequaat bij (digitaal) pesten,
 • kunt u effectieve, preventieve activiteiten uitvoeren,
 • heeft u handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren,
 • ondersteunt en adviseert u collega’s bij actuele pestsituaties,
 • voert u resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers,
 • heeft u een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator,
 • kunt u een weloverwogen keuze maken uit de door de overheid ‘goedgekeurde’ anti-pestprogramma’s,
 • kent u de juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen,
 • kunt u het huidige pestprotocol van uw school actualiseren en implementeren.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen tijdens de tweedaagse cursus anti-pestcoördinator aan bod:

 • de verschillen tussen pesten/plagen/ruzie
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pesten
 • pesten is een groepsprobleem: welke rollen worden onderscheiden? Wat is de groepsdynamiek?
 • monitoring van en preventieve acties tegen pesten
 • effectief handelen bij pesten
 • digitaal pesten
 • gespreksvoering met diverse betrokkenen
 • juridische zaken
 • het pestprotocol, actualisatie en implementatie

In deze interactieve cursus wordt gewerkt met inleidingen, discussies, videofragmenten, opdrachten en oefeningen.

 

Locatie en kosten

De cursussen worden gegeven in Driebergen. De cursus op 10 en 11 april 2018 is VOL. De eerstvolgende cursus APC wordt gegeven in oktober 2018. De definitieve datum volgt zo spoedig mogelijk.

De kosten voor een cursus van vijf dagdelen, begeleid door twee docenten per groep, bedragen € 1.075,–. Dit is inclusief btw, handout, koffie/thee, lunch, diner, overnachting en ontbijt.

Belangstelling?  Mail naar cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 06 22489927

stuur mij de gids