Workshops voor professionals

Workshops voor professionals

 

Opleiding van professionals blijkt effectief te zijn voor het terugdringen van pesten.

Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten en andere jeugdprofessionals niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen in geval van pesten. Leraren in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om te leren de signalen te herkennen, de professionals te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten en hun daarvoor handvatten te bieden.

Doel van de workshops

 • De kennis en het inzicht in de pestproblematiek vergroten, waardoor de leerkracht pesten beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op weet te reageren.
 • Vergroten van de gespreksvaardigheid van de leerkrachten/docenten en het geven van effectieve reacties op pestgedrag.
 • Bewustwording van eigen gedrag als deelnemer aan de groepsdynamiek.
 • Bewustwording van de eigen grens en hoe te reageren wanneer deze overschreden wordt.

 

Voor wie

Er zijn twee workshops voor professionals; speciaal ontwikkeld door Stichting Omgaan met Pesten.

Beide workshops zijn bedoeld voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, anti-pestcoördinatoren en remedial teachers van het basisonderwijs of docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers van het voortgezet onderwijs. Buiten het onderwijs is de workshop voor professionals die met kinderen en jongeren werken: bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers van een BSO, kindercoaches, jongerenwerkers en sportcoaches.

De eerste workshop is voor schooldirecties en andere bestuurlijke functies.

 

Inhoud

In de eerste workshop wordt onder andere het volgende behandeld:

 • pesten als groepsprobleem; verschillende rollen in een groep
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pesten bij leerlingen
 • preventie
 • handelen bij pesten in de klas en/of op school

Er wordt onder andere gewerkt door middel van presentaties, opdrachten, discussies en casussen.

De tweede workshop is een training gericht op het vergroten van de handelingsvaardigheden van de leerkrachten/docenten en andere professionals die met kinderen en jongeren werken:

 • handelen bij gesignaleerd pesten in een groep
 • handelen bij pesten na melding door leerlingen, ouders of anderen

Bij deze workshop wordt gewerkt met oefeningen in gespreksvaardigheid en rollenspellen, bijvoorbeeld het oefenen van een gesprek zonder schuldvraag met slachtoffer en pester (mediation).

Praktische zaken

De twee workshops voor professionals duren ieder 3 uur en kunnen al dan niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Als er een combinatie is met het anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ vinden de workshops plaats voorafgaand aan de start van het programma.

Op de plattegrond vindt u de trainers die graag een workshop voor professionals bij u op school komen verzorgen.