Omgaan met Elkaar

een positieve rol voor iedereen in de klas

Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’

voor positieve rollen in de klas

 

Waarom dit anti-pestprogramma?

In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt. Dit anti-pestprogramma staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en wordt de komende twee jaar ook in de praktijk onderzocht. Een multidisciplinair consortium van onderzoekers onder leiding van professor Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht) zal zich in de periode 2015 – 2017 bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van tien anti-pestprogramma’s die op de ‘Lijst Dekker’ staan. Het onderzoek naar ‘Omgaan met Elkaar’ en ‘Sta Sterk op School’ is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Dekker en de Kinderombudsman. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.watwerkttegenpesten.nl.

Doel

Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

Voor wie

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

Aanpak en kosten

  • Het programma bestaat uit 8 sessies van 60 minuten (in 2 of 3 subgroepen), één ouderavond en twee workshops voor professionals.
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.

Kosten per onderdeel:

  • leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ (2 subgroepen):  € 2.500,–
  • themabijeenkomst voor ouders: € 300,–
  • workshops voor beroepskrachten (per workshop):  € 500,–

Daarnaast wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht/mentor van circa 8 uur over een periode van 10 à 12 weken. In overleg kan worden besloten de workshops voor beroepskrachten in te korten of achterwege te laten, indien docenten/leerkrachten al voldoende geschoold zijn in het tegengaan van pesten. De kosten zijn dan lager.

Meer weten of aanmelden?